Upis u matični registar umrlih

Potrebna dokumentacija u slučaju smrti van zdravstvene ustanove, u kući:
- Potvrda o smrti - Lična karta pokojnika
- Lična karta prijavioca smrti
- Propratni akt JKP "Pogrebne usluge"
- Po potrebi, i druga dokumenta

Potrebna dokumentacija u slučaju smrti u zdravstvnoj ustanovi:
- Potvrda o smrti (dva primerka)
- Propratni akt zdravstvene ustanove

Matični registar umrlih sadrži: 

Osnovni upis: 
-podatke o smrti (dan, mjesec, godinu, čas i mjestosmrti; 
-podatke o umrlo mlicu (ime i prezime, prezime prije zaključenja braka, pol, dan, mjesec, godinu i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, državljanstvo) 
-podatke o roditeljima(ime i prezime roditelja (za majku i rođeno prezime) 
-podatke o supružniku ako je umrli bio u braku (ime i prezime i prezime prije zaključenja braka, jedinstveni matični broj; 
-podatke o prijavi smrti - ime i prezime i prebivalište lica koje je prijavilo smrt odnosno naziv ustanove ako je smrt prijavila ustanova, proglašenje nestalog lica umrlim i podatak o smrti utvrđen u sudskom postupku i podatke iz odluke. 

Dopunu i izmjenu osnovnog upisa: utvrđivanje identiteta nepoznatog leša, ukidanje odluke o proglašenju lica umrlim, ukidanje ili preinačenje sudske odluke o utvrđivanju smrti i naknadne ispravke grešaka i druge promjene u vezi sa upisanim podacima 

Prijava smrti može se podnijeti , u bilo kojoj opštini, bez obzira na mjesto gdje je lice rođeno, odnosno umrlo. Smrt lica upisuje službeno lice u opštini gdje je smrt nastupila u roku od tri dana od dana smrti, odnosno nalaska umrlo glica. 

Ukoliko mjesto smrti nije moguće utvrditi, smrt lica upisuje službeno lice u opštini gdje je umrlo lice nađeno.
Smrt lica u zdravstvenoj ustanovi, vojnom objektu, ustanovi za smještaj starih lica, turističkom objektu, organu, odnosno ustanovi za izvršenje sankcija ili drugom objektu za zajedničko stanovanje, prijavljuje zdravstvena ili druga ustanova, vojni ili drugi organ i drugo pravno lice u čijem je objektu lice umrlo, po pravilu, u elektronskoj formi. 
Ako je smrt lica nastupila van navedih objekta, smrt lica prijavljuje doktor medicine koji je konstatovao smrt, članovi porodice umrlog ili druga lica sa kojima je umrlo lice živjelo, odnosno vlasnik stana u kojem je nastupila smrt.Smrt lica čiji je leš nađen i identitet nije utvrđen prijavljuje organ koji je sačinio zapisnik o nalasku umrlog lica. Uz prijavu se prilaže potvrda o smrti koju izdaje doktor medicine koji je konstatovao smrt, odnosno zdravstvena ustanova u kojoj je lice umrlo ili zapisnik o nalasku umrlog lica.