Poslednje sačuvane čitulje

Ostavinski postupak

korisno je znati

Kada lice koje ima stalno prebivalište na podrucju  Crne Gore  umre, Osnovni sud  grada stalnog prebivališta  utvrduje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sacinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim licima. Ukoliko u vrijeme smrti umrli nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Crne Gore, nadležan je sud na cijem podrucju se nalazi pretežni dio njegove zaostavštine.

KAKO POKRENUTI POSTUPAK

Nakon smrti ostavioca:

  1. Potrebno je obratiti se Odjeljenju za upravne poslove MUP-a . Namještenik ce od vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta, te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio.
  2. Nakon toga ce nadležna služba tog organa sačiniti smrtovnicu, koju treba dostaviti Osnovnom sudu  uz predlog za pokretanje postupka za raspravljanje zaostavštine, u kome ce biti navedeno ko su nasljednici, tacne adrese istih kao i šta predstavlja zaostavštinu ostavioca, kao i eventualno drugi podaci neophodni sudu za postupanje po predlogu.
  3. Sud ce nakon toga zakazati rocište na koje ce pozvati sva zainteresovana lica i to na adrese date u smrtovnici.

PRI DOLASKU NA ROČIŠTE U SUD POTREBNO JE DA:

  1. Ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu;
  2. Ponesete testament umrlog ukoliko postoji;
  3. Ponesete dokaz o imovini ostavioca:
    a. ukoliko se radi o nepokretnostima: potrebno je pribaviti listove nepokretnosti, ne starije od 6 mjeseci;
    b. ukoliko se radi o pokretnostima potrebno je donijeti npr. za vozilo saobraćajnu dozvolu, ukoliko je postojala uštedevina u banci potrebno je donijeti štednu knjižicu, sertifikate i sl.

U TOKU POSTUPKA

Osnovni sud   ce utvrditi kojim osobama pripada pravo na nasleđe i donijeti rješenje o nasleđivanju. Po okončanju postupka, sud ce odrediti taksu koju su nasljednici dužni platiti. Ova taksa se odreduje prema vrijednosti imovine ostavioca, a nasljednici je placaju srazmjerno nasljednom dijelu.

Sve  informacije se mogu dobiti od namještenika u pisarnici. Web adresa: http://sudovi.me

Send this to a friend